Skip to main content
S.N. Title Published on Category Program Unit Province
1 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकको सोधभर्ना माग गर्ने सम्बन्धमा 01/31/2023 - 10:31 Article Programme Coordination Unit PCU
2 प्रस्ताव आव्हान रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना- (स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लागि खर्च आवश्यकताको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव) 01/30/2023 - 15:44 Article Programme Coordination Unit PCU
3 प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिएको बारे 01/26/2023 - 15:51 Article Programme Coordination Unit PCU
4 अर्धबार्षिक बुलेटीन (साउन-पौष २०७९), प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मधेश प्रदेश 01/26/2023 - 11:12 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
5 मधेश प्रदेश सरकारको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ 01/23/2023 - 11:35 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
6 भिडियो शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण मोड्युलहरू तयार गर्ने सम्बन्धमा 12/12/2022 - 10:49 Article Programme Coordination Unit PCU
7 प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सञ्चालन भएका क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा 12/09/2022 - 10:12 Article Programme Coordination Unit PCU
8 नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सुझावहरू पेश गर्ने सम्बन्धमा 12/09/2022 - 10:06 Article Programme Coordination Unit PCU
9 सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना 08/25/2022 - 11:14 Article Programme Coordination Unit PCU
10 संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम 08/05/2022 - 10:06 Article Programme Coordination Unit PCU
11 सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा 08/05/2022 - 10:05 Article Programme Coordination Unit PCU
12 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा 08/05/2022 - 10:03 Article Programme Coordination Unit PCU
13 Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province 08/05/2022 - 10:01 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
14 Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1. 08/05/2022 - 09:59 Article PPIU- Province 1 Province 1
15 MoU signing ceremony between OCMCM Bagamati and 8 LGs that were awarded IPF project 08/05/2022 - 09:58 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
16 Public Procurement Management Training for LGs officials conducted by Province Training Academy (PTA) Banke, Lumbini Province 08/05/2022 - 09:56 Article PCGG- Lumbini Province Lumbini
17 Courtesy & Secretariat Management Training conducted by PCGG of Province 1 08/05/2022 - 09:53 Article PCGG-Province 1 Province 1
18 Public Procurement Management for PGs officials conducted by Province 1 08/05/2022 - 09:51 Article PCGG-Province 1 Province 1
19 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:47 Article Programme Coordination Unit PCU
20 तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे 08/05/2022 - 09:33 Article Programme Coordination Unit PCU
21 परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे 08/05/2022 - 09:30 Article Programme Coordination Unit PCU
22 Orientation on IPF Full proposal writing to the LGs conducted in Sudurpashchim 08/05/2022 - 09:29 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
23 Provincial Coordination Committee meeting of Bagmati province completed successfully 08/05/2022 - 09:27 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
24 Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program 08/05/2022 - 09:25 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
25 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना- निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन 08/05/2022 - 09:22 Article Programme Coordination Unit PCU
26 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:20 Article Programme Coordination Unit PCU
27 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 08/05/2022 - 09:19 Article Programme Coordination Unit PCU
28 Third PCC meeting of Lubmini Province conducted 08/05/2022 - 09:17 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
29 Request for Proposal for Third Party Monitoring of PLGSP (Date extended 17 April 2022) 08/05/2022 - 09:11 Article Programme Coordination Unit PCU
30 सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको तलब (पहिलो चरण-२०७८ माघ सम्म) वापतको सोधभर्ना रकमको विवरण 08/05/2022 - 08:52 Article Programme Coordination Unit PCU
31 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 08/05/2022 - 08:50 Article Programme Coordination Unit PCU
32 British Ambassador; Ms Nicola Kathryn Pollitt in a courtesy visit with Honorable Chief Minister (Krishna Chandra Nepali Pokhrel) 08/05/2022 - 08:47 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
33 Gandaki Province conducted Training on "National Building Code" has been started for 47 engineers/sub engineers of 23 LGs 08/05/2022 - 08:45 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
34 Gandaki Province conducted two events of refresher training on updated online monitoring system 08/05/2022 - 08:44 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
35 RFP- Consulting Services for Digitization of Physical Personal Information Files of Rastriya Kitabkhana (Nijamati) 08/05/2022 - 08:39 Article Programme Coordination Unit PCU
36 PCGG Bagamati Started 35 days in-service training to assistant level staffs 08/05/2022 - 08:35 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
37 Orientation on IPF has been conducted to elected representatives of Birendranagar Municiapality, Chandannath Municipality, and Manma Municipaity 08/05/2022 - 08:32 Article PCGG- Karnali Province Karnali
38 Training on LGs planning process, budgeting and result based monitoring conducted by Province 1 08/05/2022 - 08:29 Article PCGG-Province 1 Province 1
39 Capacity development training to LGs representatives and officials on LG planning process, Budgeting and Result Based monitoring in Kalawalguri Jhapa. 08/05/2022 - 08:26 Article PCGG-Province 1 Province 1
40 तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/05/2022 - 08:25 Article Programme Coordination Unit PCU
41 Capacity development training for office drivers of Province Ministries of Province 1. 08/05/2022 - 08:22 Article PCGG-Province 1 Province 1
42 Bagmati Province conducted GRB orientation in Melun Ruralmunicipality, Dolakha 08/05/2022 - 08:20 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
43 Leadership and AI capacity building training to Deputy Mayor/Chair of Bagmati province 08/05/2022 - 08:19 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
44 PPC Meeting of Bagmati Province 08/05/2022 - 08:14 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
45 Province 1 organized the three days local government planning, budgeting and result base monitoring training to elected representatives and officials of Dhankuta and Terhathum districts 08/05/2022 - 08:08 Article PCGG-Province 1 Province 1
46 Province 1 conducted ToT to enhance knowledge and skills in conducting GESI Audit 08/05/2022 - 08:03 Article PCGG-Province 1 Province 1
47 PLGSP Completed Orientation on IPF at National Level 08/05/2022 - 08:00 Article Programme Coordination Unit PCU
48 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे (पुनः प्रकाशित मिति २०७८/१०/०८) 08/05/2022 - 07:54 Article Programme Coordination Unit PCU
49 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ (पहिलो संशोधन, २०७८) पठाइएको बारे 08/05/2022 - 07:52 Article Programme Coordination Unit PCU
50 A two day Gender Responsive Budget (GRB) ToT has been carried Dhangadhi Kailali 08/04/2022 - 10:54 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
51 PCGG Punna Doti completed provincial level 3 days FRRAP interaction and orientation programme in Dhangadhi 08/04/2022 - 10:52 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
52 GESI Orientation Program for Higher Level Officials of Seven Provinces, Constitutional Commissions and Other Officials 08/04/2022 - 10:51 Article Programme Coordination Unit PCU
53 Interaction Programme among Provincial and Local Governments of Lumbini Province on Practice and Problems of Law formulation 08/04/2022 - 10:49 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
54 Training to office assistants of province ministries on work responsibility and Service delivery system 08/04/2022 - 10:47 Article PCGG-Province 1 Province 1
55 PCGG Bagamati conducted training on GIS to provincial IT staffs 08/04/2022 - 10:46 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
56 दोस्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/04/2022 - 10:45 Article Programme Coordination Unit PCU
57 GIS Application and Data Visualization in web-GIS Training conducted to IT Officers of Province 1 08/04/2022 - 10:42 Article PCGG-Province 1 Province 1
58 Notification of Intention of Award of Contract 08/04/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
59 5th events of Job Entry training to newly appointed LGs staffs of Province 1 08/04/2022 - 10:38 Article PCGG-Province 1 Province 1
60 Two days ToT on GESI Strategy formulation of Local Government of Province 1 08/04/2022 - 09:27 Article PPIU- Province 1 Province 1
61 District level LISA orientation conducted in Sudurpaschim Province 08/04/2022 - 09:14 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
62 कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका मेशिनरी औजारहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 08/04/2022 - 09:10 Article Programme Coordination Unit PCU
63 3 days GRB and GESI related Training of Trainers (ToT) conducted in Sudurpaschim 08/04/2022 - 09:06 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
64 PCGG Sudurpaschim conducted two-days LISA orientation program in coordination with DCC 08/04/2022 - 09:05 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
65 2 days Capacity Building Training on Gender Equality and Social Inclusion conducted in Sudurpaschim 08/04/2022 - 09:01 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
66 ICT training to staffs of provincial ministries and other agencies conducted by PCGG Sudurpaschim 08/04/2022 - 08:36 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
67 Interaction program with the province and local government on the identification of key acts/laws at local level 08/04/2022 - 08:34 Article PPIU- Province 1 Province 1
68 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे 08/04/2022 - 08:30 Article Programme Coordination Unit PCU
69 Invitation for sealed quotation for procurement of stationery and other goods 08/04/2022 - 08:27 Article Programme Coordination Unit PCU
70 Invitation for sealed quotation for supply, delivery and installation of ICT Equipment in PLGSP 08/03/2022 - 09:41 Article Programme Coordination Unit PCU
71 Two-day orientation programme on the internal control system organized by Lumbini Province 08/03/2022 - 09:39 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
72 Lumbini Province organized province level coordination meeting with development partners 08/03/2022 - 09:33 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
73 Province 1 conducted Gender Responsive Budget Preparation Training 08/03/2022 - 09:31 Article PCGG-Province 1 Province 1
74 Province 1 conducted two events of Job Entry Training for newly recruited LGs staffs 08/03/2022 - 09:29 Article PCGG-Province 1 Province 1
75 Lumbini province conducted training on 'Electronic Data Management' for personnel of provincial ministries 08/03/2022 - 09:27 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
76 Training on Public Procurement initiated by Gandaki Provincial Training Academy (GPTA) 08/03/2022 - 09:21 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
77 PCGG of province-2 accomplished GRB and GESI Audit ToT 08/03/2022 - 09:18 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
78 PCGG of province-2 conducted TOT on GRB and GESI Audit 08/03/2022 - 09:17 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
79 Interaction program on the identification of law at province level and LISA review of Province 1 08/03/2022 - 09:11 Article PPIU- Province 1 Province 1
80 Province 1 conducted training on GIS application and data visualization in web-GIS Training for IT Officers 08/03/2022 - 09:04 Article PCGG-Province 1 Province 1
81 LISA review meeting conducted in Sudurpaschim 08/03/2022 - 08:56 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
82 Lumbini Province conducted Provincial Coordination Committee (PCC) meeting 08/03/2022 - 08:54 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
83 Province 1, PCGG Jhapa organized the two events of Job Entry training in Kalawalguri Jhapa 08/03/2022 - 08:49 Article PCGG-Province 1 Province 1
84 30-day long in-service training accomplished by PCGG-Province 2 08/03/2022 - 08:47 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
85 EOI notice for RIAP preparation of different LGs in Karnali Province 08/03/2022 - 08:45 Article PCGG- Karnali Province Karnali
86 One day Review and Orientation program on LISA in province 2 08/03/2022 - 08:43 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
87 PPIU Sudurpashchim Province conducted 6th PCC meeting 08/03/2022 - 08:41 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
88 Request for Proposal for "Overall Management GESI training to PLGSP staff and selected Government Officials" 08/03/2022 - 08:25 Article Programme Coordination Unit PCU
89 PLGSP invites EOI to Develop the Public Expenditure Tracking Survey Guideline and Tax capacity Analysis Framework 08/03/2022 - 08:23 Article Programme Coordination Unit PCU
90 लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.७७/७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. ७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी 08/02/2022 - 08:23 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
91 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (७८/७९) 08/02/2022 - 08:21 Article Programme Coordination Unit PCU
92 Annual Plan and Budgeting Interaction Program for ASIP Preparation of Province 1- 08/02/2022 - 08:18 Article Programme Coordination Unit PCU
93 Lumbini province conducted Annual Review Workshop/Provincial Consultation Workshop 08/02/2022 - 08:16 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
94 ICT Training to staffs of province and federal ministries 08/02/2022 - 08:13 Article Programme Coordination Unit PCU
95 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब रकम जम्मा गरिदिने सम्बन्धमा, बैकहरु (सबै) 08/02/2022 - 08:11 Article Programme Coordination Unit PCU
96 PLGSP conducts MTOT on Mid-Term Expenditure Framework (MTEF) 08/02/2022 - 08:02 Article Programme Coordination Unit PCU
97 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा 08/02/2022 - 08:01 Article Programme Coordination Unit PCU
98 Request For Proposal For Development Of Fiduciary Risk Reduction Action Plan Assessment System 08/02/2022 - 07:59 Article Programme Coordination Unit PCU
99 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब सोधभर्ना सम्बन्धमा 08/02/2022 - 07:44 Article Programme Coordination Unit PCU
100 Provincial Coordination Committee meeting in Bagamati Province held 08/01/2022 - 08:54 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
101 Planning and budgeting training for LGs conducted by Province-1 08/01/2022 - 08:51 Article PCGG-Province 1 Province 1
102 तेश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 08/01/2022 - 08:50 Article Programme Coordination Unit PCU
103 "Legislative Law Drafting" training for local level conducted by Province 1 08/01/2022 - 08:48 Article PCGG-Province 1 Province 1
104 Two days ToT on GESI Mainstreaming has been conducted by PCGG province-1 08/01/2022 - 08:45 Article PCGG-Province 1 Province 1
105 Re-Notice: Request for Proposal (RFP) has been published for Third Party Monitoring of PLGSP 08/01/2022 - 08:41 Article Programme Coordination Unit PCU
106 GESI mainstream orientation to the representatives/ staffs and other stakeholders of Madi Rural Municipality, Gandaki Province 08/01/2022 - 08:36 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
107 Public Procurement Training to the Government Personnel of Provincial Ministries of Lumbini Province 08/01/2022 - 08:34 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
108 PLGSP show solidarity to celebrate International Women’s Day 2021 08/01/2022 - 08:30 Article Programme Coordination Unit PCU
109 PCGG, Province- 2 completed 2day training on Secretariat and Hospitality Management for secretariat staffs of provincial ministries 08/01/2022 - 08:27 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
110 Orientation on Budget formulation, PLMBIS and CGAS conducted for officials of provincial ministries of Lumbini province 07/29/2022 - 11:16 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
111 GESI Focal Person Meeting of Provincial Ministries/Offices conducted in Lumbini Province 07/29/2022 - 11:15 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
112 Individual Consultant Procurement Notice (Lead Consultant and Member Consultant) 07/29/2022 - 11:07 Article Programme Coordination Unit PCU
113 Law Drafting and Law Formulation training conducted for law division staffs of ministries under Province 1 07/29/2022 - 11:05 Article PCGG-Province 1 Province 1
114 Orientation on Revenue Management conducted in Dhangadhi, Sudurpaschim province for members of Revenue Improvement Advisory Committee 07/29/2022 - 11:03 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
115 PCGG Gandaki organized 2 day’s orientation program on COVID sensitive service delivery and hospitality 07/29/2022 - 10:58 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
116 PCGG Sudurpaschim conducted 3 days orientation on ICT and eGovernance for provincial employees 07/29/2022 - 10:56 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
117 PCGG Sudurpaschim conducted 4 days orientation on Public Procurement and Financial Management for provincial employees 07/29/2022 - 10:55 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
118 Request for Proposal (RFP) for Third Party Monitoring of PLGSP 07/29/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
119 PCGG Bagmati organized 3 day training (phase-v) for IT Officers 07/29/2022 - 10:37 Article PPIU- Bagamati Province Bagamati
120 3 days business promotion for economic development training have accomplished by PCGG Province 1 07/29/2022 - 10:30 Article PCGG-Province 1 Province 1
121 PCGG Karnali completed a 3 days training IT Officers from all LGs of Karnali Province 07/29/2022 - 09:33 Article PCGG- Karnali Province Karnali
122 PCGG Sudurpaschim organized capacity building training on GESI and COVID to representatives from 10 LGs of Achham 07/29/2022 - 09:31 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
123 Lumbini Province organized a consultative workshop for IT Officers working in LGs 07/29/2022 - 09:28 Article PCGG- Lumbini Province Lumbini
124 GESI Mainstreaming training has been conducted with participation of representatives of Office of Itahari Sub-Metropolitan 07/29/2022 - 09:21 Article PCGG-Province 1 Province 1
125 PCGG of Province 1 conducted GESI Mainstreaming training 07/29/2022 - 09:19 Article PCGG-Province 1 Province 1
126 RFP published for Conducting Mapping of Development Partner support in the area of federalism, local governance and accountability (extended date) 07/29/2022 - 09:18 Article Programme Coordination Unit PCU
127 PCGG Province-2 Organized Training on GESI mainstreaming 07/29/2022 - 09:15 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
128 PCGG, Sudurpaschim Province organized GESI mainstreaming workshop in Chure Rural Municipality, 07/29/2022 - 09:12 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
129 Province 1 conducted Training on Local Level Annual planning and Budget Formulation Process 07/29/2022 - 09:03 Article PPIU- Province 1 Province 1
130 Third meeting of Provincial Coordination Council of sudurpashchim province concluded 07/29/2022 - 08:57 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
131 PCGG Baghmati organized two day orientation on service delivery in Covid -19 pandemic 07/29/2022 - 08:56 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
132 PCGG of Province-2 conducted a 3-day training on “Effective Service Delivery and Interface" 07/29/2022 - 08:55 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
133 Orientation Program for Provincial IT Personnel and Formulation of Provincial IT Network and Mobilization 07/29/2022 - 08:52 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
134 Karnali PCGG has successfully completed a 3 days training on Public Procurement management for concerned officials of 10 LGs 07/29/2022 - 08:51 Article PCGG- Karnali Province Karnali
135 2 days technical training and orientation on website provided to officials of government entities under Province 1 07/29/2022 - 08:51 Article PCGG-Province 1 Province 1
136 PCGG Province-2 organized two orientation events for creating awareness on safety measures on COVID19 07/29/2022 - 08:49 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
137 One day ToR writing orientation is organized by Province Training Academy, Gandaki, for provincial level staff 07/29/2022 - 08:48 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
138 Capacity Development Training conducted for IT Officers of Province 1 07/29/2022 - 08:47 Article PCGG-Province 1 Province 1
139 GESI mainstreaming training at Ramdhuni Municipality, Sunsari for local elected representatives and government staff. 07/29/2022 - 08:46 Article PCGG-Province 1 Province 1
140 Don’t stand in line, Go online! 07/28/2022 - 09:21 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
141 RFP published for the Consultancy Service for Development PIS for Anya Sewa staffs of local level and Modification of PIS for Province and Local level Staffs. 07/28/2022 - 09:20 Article Programme Coordination Unit PCU
142 प्रदेश १ मा सरकारी लेखांकन प्रणालीबारे तालिम 07/28/2022 - 09:19 Article PCGG-Province 1 Province 1
143 Fourth Round of training for IT Officers has been concluded by PCGG- Bagamati 07/28/2022 - 09:18 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
144 Bagmati province organized 2 days GESI orientation to 12 GESI focal persons. 07/28/2022 - 09:17 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
145 PCGG of Province-2, conducted a 4-day ToT on "GESI, Gender Responsive Budgeting and GESI Audit" 07/28/2022 - 09:15 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
146 Two-day orientation on “GESI Mainstreaming and Gender Responsive Budgeting” conducted from December 11 to 12, in Biratnagar 07/28/2022 - 09:09 Article PCGG-Province 1 Province 1
147 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु [गा.पा/न.पा सबै]) 07/28/2022 - 09:09 Article Programme Coordination Unit PCU
148 स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ को कार्यान्वयन गरी परीक्षण नतिजा पठाउने समबन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु [गा.पा/न.पा सबै]) 07/28/2022 - 09:07 Article Programme Coordination Unit PCU
149 Request for Proposal- Development PIS for Anya Sewa staffs of LG and Modification of PIS for PLG Staffs (Extended Date) 07/28/2022 - 09:06 Article Programme Coordination Unit PCU
150 Signature campaign and white ribbon distribution to mark 16th day of activism against GBV in Province-2 07/28/2022 - 09:04 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
151 ICT Capacity Building Training to IT personnel of Province 2 completed 07/28/2022 - 09:03 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
152 दोश्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 07/28/2022 - 09:01 Article Programme Coordination Unit PCU
153 PCGG Sudurpaschim conducted training on GESI to elected representative of LGs of Doti 07/28/2022 - 08:59 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
154 Cabinet Proposal Writing Training organized by PCGG Bagmati 07/28/2022 - 08:35 Article Programme Coordination Unit PCU
155 MOU signed between KU and Ministry of Federal Affairs and General Administration 07/28/2022 - 08:33 Article Programme Coordination Unit PCU
156 An interaction program conducted with representatives LGs on implementation status of SuTRA and issues in the PFM 07/28/2022 - 08:30 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
157 सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको पारिश्रमिक रकम प्राप्त विवरण अनुसारको खातामा जम्मा गरिएको बारे (सुची संलग्न) 07/28/2022 - 08:29 Article Programme Coordination Unit PCU
158 सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा 07/28/2022 - 08:26 Article Programme Coordination Unit PCU
159 स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना 07/28/2022 - 08:24 Article Programme Coordination Unit PCU
160 बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७ 07/27/2022 - 10:54 Article Programme Coordination Unit PCU
161 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा 07/27/2022 - 10:51 Article Programme Coordination Unit PCU
162 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८) 07/27/2022 - 10:45 Article Programme Coordination Unit PCU
163 सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे 07/27/2022 - 10:44 Article Programme Coordination Unit PCU
164 Second NEC Meeting of PLGSP conducted 07/27/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
165 तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO) 07/27/2022 - 10:37 Article Programme Coordination Unit PCU
166 सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे 07/27/2022 - 10:35 Article Programme Coordination Unit PCU
167 RFP for Capacity Development MIS 07/27/2022 - 10:30 Article Programme Coordination Unit PCU
168 खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना 07/27/2022 - 10:18 Article Programme Coordination Unit PCU
169 सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा 07/27/2022 - 10:16 Article Programme Coordination Unit PCU
170 RFP and TOR for Preparing Working Procedures to Develop Capacity Development Plan for LGs 07/27/2022 - 10:14 Article Programme Coordination Unit PCU
171 विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/27/2022 - 10:12 Article Programme Coordination Unit PCU
172 Technical orientation conducted on provincial government websites of Karnali Province 07/27/2022 - 10:07 Article Programme Coordination Unit PCU
173 PLGSP invites EOI to Develop the Public Expenditure Tracking Survey Guideline and Tax capacity Analysis Framework 07/27/2022 - 10:04 Article Programme Coordination Unit PCU
174 One day Review and Orientation program on LISA in province 2 07/27/2022 - 10:00 Article PCGG-Madhesh Province Madhesh
175 विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 07/25/2022 - 10:50 Article Programme Coordination Unit PCU
176 Orientation program for newly elected representatives on local government operation and local development at Sudurpaschim Province 07/25/2022 - 10:06 Article PCGG- Sudurpaschim Province Lumbini
177 संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम 07/25/2022 - 09:48 Article Programme Coordination Unit PCU
178 Notice for awarding IPF Project 07/25/2022 - 08:53 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
179 IPF- Call for Full Proposal 07/25/2022 - 08:45 Article PPIU- Madhesh Province Madhesh
180 परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे 07/24/2022 - 10:39 Article Programme Coordination Unit PCU
181 तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे 07/24/2022 - 09:44 Article Programme Coordination Unit PCU
182 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 07/24/2022 - 09:25 Article Programme Coordination Unit PCU
183 सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा 07/24/2022 - 09:09 Article Programme Coordination Unit PCU
184 सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा 07/24/2022 - 08:57 Article Programme Coordination Unit PCU
185 Capacity development training for office drivers of Province Ministries of Province 1 07/17/2022 - 13:17 Article PCGG-Province 1 Province 1
186 PCGG Bagamati Started 35 days in-service training to assistant level staffs 07/17/2022 - 11:42 Article PCGG-Bagamati Province Bagamati
187 Gandaki Province conducted two events of refresher training on updated online monitoring system 07/17/2022 - 11:33 Article PCGG-Gandaki Province Gandaki
188 Lumbini Conducted IPF project implementation plan preparation workshop and contract signing ceremony program 07/17/2022 - 11:27 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
189 Two day orientation program on Operation of Local Level to the newly elected representative of province 1. 07/17/2022 - 10:50 Article PPIU- Province 1 Province 1
190 Nitice for awarding IPF project 07/17/2022 - 10:21 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
191 IPF call for proposal 07/17/2022 - 10:15 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
192 ICT training to staff of province and federal ministries 07/17/2022 - 10:01 Article Programme Coordination Unit PCU
193 प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको आ.व.२०७७/२०७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं आ.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत वार्षिक रणनैतिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुतिकरण गोष्ठी। 07/15/2022 - 11:19 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
194 ICT training to staff 07/15/2022 - 10:45 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
195 Two days “Capacity Building Training on Gender Equality and Social Inclusion” 07/15/2022 - 10:44 Article PCGG- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
196 Training summary Report LGs planning process, budgeting and result based monitoring 07/15/2022 - 10:10 Article PCGG-Province 1 Province 1
197 तेश्रो त्रैमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा 07/15/2022 - 09:55 Article Programme Coordination Unit PCU
198 Third PCC meeting of Lumbini Province Conducted 07/15/2022 - 09:38 Article PPIU- Lumbini Province Lumbini
199 Training conducted on "National Building Code" by Gandaki Province 07/15/2022 - 09:29 Article PPIU- Gandaki Province Gandaki
200 निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन 07/15/2022 - 09:21 Article Programme Coordination Unit PCU
201 सूचना रद्द गरिएको बारे 07/15/2022 - 08:57 Article Programme Coordination Unit PCU
202 पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 07/15/2022 - 08:43 Article PPIU- Sudurpaschim Province Sudurpaschim
203 प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना 07/15/2022 - 08:19 Article Programme Coordination Unit PCU