FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७६ र ७७ मा मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन ईच्छुक योग्य फर्म, संघ र संस्था वा व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत हुन चाहेको समूह समेत स्पष्ट रूपमा खोली यस कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा

सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको  छ । उल्लेखित विवरण र सोधभर्ना माग हुने पत्र, plgsp.gov.np/ito-contract मा मिति २०७६/१०/१३ भित्र अध्यावधिक समेत गर्नु हुन अनुरोध छ |

विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुमा विज्ञ वा स्रोत व्यक्तिको रुपमा सेवा दिन चाहने योग्य र सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएका व्यक्तिहरुले यस वेबसाइट मार्फत आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्न हुन जानकारी गराईन्छ ।

Logo of Local Government Institutional Self-Assessment (LISA)


Logo for Resource persons' roster registration form

ABOUT PLGSP

Over the past decade, the Local Governnance and Community Development Programme LGCDP (2008 - 2016) has been the only nation-wide programme on local governance. It was designed for rebuilding the trust between the citizens and the state at a time when the country had just emerged from a period of conflict, and there was no elected leadership or the sense of accountability and citizen oriented service delivery at the local level. The LGCDP was meant to prepare the ground for institutionalized elected local governments that have become a reality under the new constitution.

Read more..