FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO)

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्रेशित- तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा पत्र यसै साथ् संलग्न गरिएको छ। 

Report Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism

Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism- This report is a product of a team from the Andrew Young School of Public Policy (AYSPS) at the Georgia State University and the Nepal Administrative Staff College. The sponsors of this report are the Government of Nepal, MOFAGA (LGCDP), the World Bank and the United Nations Development Programme (UNDP).

 

Click links below to download the documents: 

सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको २०७६ साल श्रावण देखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको पारीश्रमिक तहां पालिकाको नाममा खोलिएको संलग्न सूची बमोजिमको संचित कोष खाता मा शोधभर्ना वापत जम्मा गरीएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७६ र ७७ मा मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन ईच्छुक योग्य फर्म, संघ र संस्था वा व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत हुन चाहेको समूह समेत स्पष्ट रूपमा खोली यस कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिएको छ ।