FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

स्थानीय तहको खातामा खातावालाको नाम वा खाता नम्बर फरक परेकोले स्थानीय तहको संचित कोष खातामा रकम जम्मा हुन नसकेको जानकारी बैकवाट प्राप्त भएको छ । तसर्थ संलग्न ढाँचामा तपशीलको विवरण एकिन गरी निम्न लिङ्कमा उपलब्ध फाराम मार्फत र pcu@plgsp.gov.np मा ईमेल गरि पठाइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८)

सूचना प्रविधि अधिकृतको सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहलाई सोधभर्ना बापत उपलब्ध गराईने कार्यक्रम रहेकोले यसै साथ संलग्न कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार गर्नुहुन र विवरण उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे

विभिन्न तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको पारिश्रमिक ३५,९९०।०० को ७५ प्रतिशत रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) तहाँ पालिकाको नाममा खोलिएको संचित कोष खातामा शोधभर्ना वापत जम्मा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।