FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

Report Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism

Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism- This report is a product of a team from the Andrew Young School of Public Policy (AYSPS) at the Georgia State University and the Nepal Administrative Staff College. The sponsors of this report are the Government of Nepal, MOFAGA (LGCDP), the World Bank and the United Nations Development Programme (UNDP).

 

Click links below to download the documents: 

सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको २०७६ साल श्रावण देखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको पारीश्रमिक तहां पालिकाको नाममा खोलिएको संलग्न सूची बमोजिमको संचित कोष खाता मा शोधभर्ना वापत जम्मा गरीएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७६ र ७७ मा मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन ईच्छुक योग्य फर्म, संघ र संस्था वा व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत हुन चाहेको समूह समेत स्पष्ट रूपमा खोली यस कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा

सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको  छ । उल्लेखित विवरण र सोधभर्ना माग हुने पत्र, plgsp.gov.np/ito-contract मा मिति २०७६/१०/१३ भित्र अध्यावधिक समेत गर्नु हुन अनुरोध छ |

Logo of Local Government Institutional Self-Assessment (LISA)


Logo for Resource persons' roster registration form

ABOUT PLGSP

Over the past decade, the Local Governnance and Community Development Programme LGCDP (2008 - 2016) has been the only nation-wide programme on local governance. It was designed for rebuilding the trust between the citizens and the state at a time when the country had just emerged from a period of conflict, and there was no elected leadership or the sense of accountability and citizen oriented service delivery at the local level. The LGCDP was meant to prepare the ground for institutionalized elected local governments that have become a reality under the new constitution.

Read more..