FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

Two Days Orientation Conducted in Vyans Rural Municipality, Darchula
सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब (आ.व. २०७७-७८ प्रथम किस्ता) सोधभर्ना सम्बन्धमा
स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ खुला बोलपत्र आव्हानको सूचना
बस्तु वा मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको खरिद योजना तयार गर्ने विधि-२०७७
सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिकका लागि बैक विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८)
सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे
Training conducted on COVID19 need assessment framework
Second NEC Meeting of PLGSP conducted
तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO)
Report Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Cover page of Annual Progress Report- Fiscal Year 77/78
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
PLGSP Program Document