FAQs Complain Problems

LATEST UPDATES

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा

सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको  छ । उल्लेखित विवरण र सोधभर्ना माग हुने पत्र, plgsp.gov.np/ito-contract मा मिति २०७६/१०/१३ भित्र अध्यावधिक समेत गर्नु हुन अनुरोध छ |

विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुमा विज्ञ वा स्रोत व्यक्तिको रुपमा सेवा दिन चाहने योग्य र सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएका व्यक्तिहरुले यस वेबसाइट मार्फत आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्न हुन जानकारी गराईन्छ ।