FAQs Complain Problems

यस कार्यक्रमको लागि आ. . २०७७/७८ मा आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी सामानहरू खरिद गर्ने प्रयोजनार्थ शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । थप विवरणका लागी कृपया निम्न सूचना हेर्नुहुन अनुरोध छ।