FAQs Complain Problems

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

देहायका क्रियाकलापहरू परामर्शदाता मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका परामर्शदाता/ फर्महरूबाट मिति २०७९/०१/२८ गते कार्यालय समय भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टा-छुट्टै शिलबन्दी गरी पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परामर्शदाता / फर्मको योग्यता तथा काम सम्बन्धी विवरण (कार्यक्षेत्रगत शर्त) यसै साथ् संलग्न गरिएका छन्।

तपसिलः

१. स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लागि खर्च आवश्यकताको अध्ययन ।

तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना रद्द गरिएको बारे

सूचना रद्द गरिएको बारे

प्रस्तुत विषयमा यस प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा मिति २०७८।१२।१० गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित तेस्रो पक्ष अनुगमन सम्बन्धी सूचना विषेश कारणवस रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

थप जानकरीका लागी सम्पर्क नं. ०१-४२५७३६३/०१-४२५७८९३
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम

परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचना रद्द गरिएको बारे

विषयः जानकारी गराईएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमद्वारा विभिन्न मितिमा परामर्श सेवा खरिदका लागि जारी सूचनाअनुसार म्याद भित्र पर्न आएका प्रस्तावहरु मिति २०७८/१२/३० गतेको निर्णयानुसार रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना- निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन

प्रकाशित मिति २०७८/१२/२३

देहायका क्रियाकलापहरू परामर्शदाता मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका परामर्शदाता/फर्महरूबाट मिति २०७९/१/७ गते कार्यालय समय भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै शिलबन्दी गरी पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परामर्शदाता/फर्मको योग्यता तथा काम सम्बन्धी विवरण (कार्यक्षेत्रगूत शर्त) यस कार्यक्रमको यसै साथ संलग्न गरिएको छ।

तपसिल:

१) निजामती सेवामा वृत्ति विकासका अवसर सम्बन्धी अध्ययन

सम्पर्क नं ०१-४२५७३६३/ ०९-४२५७८९३

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

देहायका क्रियाकलाप परामर्शदाता मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका परामर्शदाता / फर्महरूबाट मिति २०७८/१२/२४ गते कार्यालय समय भित्र शिलबन्दी गरी प्रस्ताव पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परामर्शदाता/फर्मको योग्यता तथा काम सम्बन्धी विवरण (कार्यक्षेत्रगत शर्त) यस कार्यक्रमको Website: www.plgsp.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

तपसिलः

१. स्थानीय तहहरुको दिगो ऋण व्यवस्थापनको प्रारुप तयार गर्ने

सम्पर्क नं ०१-४२५७३६३/०१-४२५७८९३

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

देहायका क्रियाकलाप परामर्शदाता मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका परामर्शदाता / फर्महरूबाट मिति २०७८/१२/२४ गते कार्यालय समय भित्र शिलबन्दी गरी प्रस्ताव पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परामर्शदाता/फर्मको योग्यता तथा काम सम्बन्धी विवरण (कार्यक्षेत्रगत शर्त) यस कार्यक्रमको Website: www.plgsp.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

तपसिलः

१. स्थानीय तहहरुको दिगो ऋण व्यवस्थापनको प्रारुप तयार गर्ने

सम्पर्क नं ०१-४२५७३६३/०१-४२५७८९३

सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको तलब (पहिलो चरण-२०७८ माघ सम्म) वापतको सोधभर्ना रकमको विवरण

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको तलब (पहिलो चरण-२०७८ माघ सम्म) वापतको सोधभर्ना रकम (रू. ११,१६,५९,१५९/-) यसैसाथ संलग्न सूची अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको खातामा जम्मा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

RFP- Consulting Services for Digitization of Physical Personal Information Files of Rastriya Kitabkhana (Nijamati)

Request for Proposal (RFP)

Dear Proposers, You are requested to submit a proposal for: Consulting Services for Digitization of Physical Personal Information Files of Rastriya Kitabkhana (Nijamati). As per the attached Terms of Reference (TOR). To enable you to submit a proposal, attached are:

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Cover page of Annual Progress Report- Fiscal Year 77/78
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
PLGSP Program Document