FAQs Complain Problems

खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७६ र ७७ मा मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन ईच्छुक योग्य फर्म, संघ र संस्था वा व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत हुन चाहेको समूह समेत स्पष्ट रूपमा खोली यस कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रमिक सम्बन्धमा

सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको  छ । उल्लेखित विवरण र सोधभर्ना माग हुने पत्र, plgsp.gov.np/ito-contract मा मिति २०७६/१०/१३ भित्र अध्यावधिक समेत गर्नु हुन अनुरोध छ |

विज्ञ/ स्रोत व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरुमा विज्ञ वा स्रोत व्यक्तिको रुपमा सेवा दिन चाहने योग्य र सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएका व्यक्तिहरुले यस वेबसाइट मार्फत आफ्नो विवरण अध्यावधिक गर्न हुन जानकारी गराईन्छ ।

Technical orientation conducted on provincial government websites of Karnali Province

Two days technical training and orientation on website has been provided to officials of provincial government entities under Karnali province on 8-9 May 2019 at Birendranagar, Surkhet. The orientation program was conducted on request of the Office of Chief Minister and Council of Ministers (OCMCM) and in coordination with Provincial Coordination Unit (PSU), Karnali Province, led by PSU coordinator Mr. Birendra Parajuli and UNV ICT Expert Panch Dev Bhatta. A total of 26 participants from various ministries and offices under Karnali province participated in the training program.