FAQs Complain Problems

सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा (आ.व. ७७/७८)

सूचना प्रविधि अधिकृतको सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको आधारभुत पारिश्रमिकको ७५ प्रतिशत यस कार्यक्रमबाट स्थानीय तहलाई सोधभर्ना बापत उपलब्ध गराईने कार्यक्रम रहेकोले यसै साथ संलग्न कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार गर्नुहुन र विवरण उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध छ ।

सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) जम्मा गरीएको बारे

विभिन्न तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको पारिश्रमिक ३५,९९०।०० को ७५ प्रतिशत रकम (बैशाख-आषाढ सम्मको) तहाँ पालिकाको नाममा खोलिएको संचित कोष खातामा शोधभर्ना वापत जम्मा गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (FCGO)

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्रेशित- तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा पत्र यसै साथ् संलग्न गरिएको छ। 

Report Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism

Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism- This report is a product of a team from the Andrew Young School of Public Policy (AYSPS) at the Georgia State University and the Nepal Administrative Staff College. The sponsors of this report are the Government of Nepal, MOFAGA (LGCDP), the World Bank and the United Nations Development Programme (UNDP).

 

Click links below to download the documents: 

सूचना प्रविधी अधिकृतको पारीश्रमिक रकम जम्मा गरीएको बारे

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको २०७६ साल श्रावण देखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको पारीश्रमिक तहां पालिकाको नाममा खोलिएको संलग्न सूची बमोजिमको संचित कोष खाता मा शोधभर्ना वापत जम्मा गरीएको व्यहोरा अनुरोध छ ।