FAQs Complain Problems

संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको आयोजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समन्वय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहजीकरणमा संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०७९/४/ ६ र ७ गते  सम्पन्न भएको छ ।

सूचना प्रविधी अधिकृतहरूको आ.व. २०७९/८० को करार नवीकरण सम्बन्धमा

श्री स्थानीय तह (सबै),

विषयः सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करार सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई छीटो, छरितो र चुस्त बनाउन तथा सूचना तथा सेवामा आम जनताको पहुँच वृद्धि गर्दै विद्युतीय शासनको राष्ट्रिय निति तथा लक्ष्यलाई स्थानीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस कार्यक्रम र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्रोत साझेदारीमा हाल सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरु कामकाज गर्दै आईरहनुभएको व्यहोरा विदितै छ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा

मितिः २०७९/०३/०२

श्री स्थानीय तह, (सबै)

विषय: सूचना प्रविधि अधिकृतको करार र पारिश्रमिक सम्बन्धमा

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

देहायका क्रियाकलापहरू परामर्शदाता मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका परामर्शदाता/ फर्महरूबाट मिति २०७९/०१/२८ गते कार्यालय समय भित्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टा-छुट्टै शिलबन्दी गरी पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । परामर्शदाता / फर्मको योग्यता तथा काम सम्बन्धी विवरण (कार्यक्षेत्रगत शर्त) यसै साथ् संलग्न गरिएका छन्।

तपसिलः

१. स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहको लागि खर्च आवश्यकताको अध्ययन ।

Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Cover page of Annual Progress Report- Fiscal Year 77/78
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
PLGSP Program Document