FAQs Complain Problems
Description

प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मुकाम: बुटवल, नेपाल

अवधारणा–पत्र पेस गर्ने सूचना (प्रकाशित मिति : २०७८/१०/१९)

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) तर्फ स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ बमोजिम १५ दिनभित्र अनुसूची-१ को ढाँचामा अवधारणा-पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, मुकामः बुटवलमा पेस गर्नुहुन यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूका लागि सूचना आह्वान गरिएको छ । विस्तृत जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको वेबसाइट: www.ocmcm.lumbini.gov.np मा हेर्न सकिने छ।

Published by
Date of Publication
Last date of application
Cover page of LISA GUIDELINE 2077
Cover page of Annual Progress Report- Fiscal Year 77/78
Cover page for Capacity Needs Assessment for the Transition to Federalism
PLGSP Program Document