FAQs Complain Problems
 • 1 Current: जानकारी तथा सहमती
 • 2 व्यक्तिगत विवरण
 • 3 शैक्षिक योग्यता
 • 4 विषयगत क्षेत्र र सो सम्बन्धि अनुभव
 • 5 इच्छुक कार्य क्षेत्र (प्रदेश स्तर) को प्राथमिकता रोज्नुहोस्
 • 6 आवश्यक कागजात
 • 7 कैफियत
 • 8 Complete
श्रोत व्यक्तिहरुको सुचिकृतका लागि इच्छुक नेपाली नागरिकहरुको सुचि (Roster) तयार पार्न विकास गरिएको फाराम

नेपाल सरकार,
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

यस मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम शुरुवात भएको छ । यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरु प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा समेत संचालन हुनेछन् ।

यसरी संचालन हुने कार्यक्रमहरुमा विज्ञ / स्रोत व्यक्तिको रुपमा सेवा दिन चाहने योग्य र सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएका व्यक्तिहरुले यस फाराम मार्फत निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही आफ्नो  विवरण अध्यावधिक गर्न हुन जानकारी गराईन्छ ।
 • प्राप्त विवरणका आधारमा विषयगत क्षेत्र अनुसार विज्ञ / स्रोत व्यक्तिको सूची तयार गरिने छ र सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट समेत आवश्यकता अनुसार सेवा लिन सकिनेछ ।
 • यसरी सूचीमा समावेश भएका विज्ञ / स्रोत व्यक्तिको सेवा लिने र सेवा लिनु पर्दा निजको पारिश्रमिक र अन्य शर्त के हुने भन्ने निर्णय कार्यक्रम संचालनका बखत कार्यक्रम संचालन गर्ने निकायबाट हुने छ।
 • यस फारामको अन्त्यमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Bio Data/ CV/ Resume) संलग्न (Upload) गर्नु आवश्यक छ | तसर्थ यसको Word वा PDF को रुपमा तयार गरि Upload गर्नुहोला ।
 • तपाइँले सुचिकृत हुन खोज्नु भएको विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये एक वा बढी क्षेत्रहरू रोज्न सक्नु हुने छ तर प्रत्येक विषयगत क्षेत्रहरुमा अनुभव वर्ष र तालिम संख्या उल्लेख गर्नु पर्ने छ
 • अध्यावधिक गरिएका सम्पूर्ण विवरण ठिक भए/ नभएको रुजु गर्नुहोला।

यस फाराम अन्तर्गत आवश्यक विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, थप जानकारी चाहिएमा निम्न फोन नं वा Email वा यस कार्यक्रमका प्रादेशिक सहयोग इकाईहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
 • फोन नं: ९७७-१-४२५७५९६, ४२५७३८९
 • Email: badun@lgcdp.gov.np

धन्यवाद ।

सुचिकृतका लागि माथि उल्लेखित सबै कागजपत्र तयार छन् र सूचनामा उल्लेखित शर्तहरु सँग सहमत छु |