FAQs Complain Problems

यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको २०७६ साल श्रावण देखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको पारीश्रमिक, चाडपर्व खर्च (रु ३५,९९०।०० को ७५ प्रतिशत रकम) र पोशाक वापतको रु १०,०००० समेत गरी अधिकतम रकम रु २,७९,९३०।०० तहां पालिकाको नाममा खोलिएको संलग्न सूची बमोजिमको संचित कोष खाता मा शोधभर्ना वापत जम्मा गरीएको व्यहोरा अनुरोध छ ।